ZAJĘCIA      KADRA      REGULAMIN      CENNIK      GALERIA      KONTAKT

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Verticats jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

1.2. Nie zapoznanie się z regulaminiem przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia uczestników z obowiązku jego stosowania.

1.3. Verticats zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym terminie. Informacje o wszystkich zmianach pojawiać się będą w formie papierowej w studiu oraz na stronie internetowej oraz fanpage'u.

 


2. Uczestnicy zajęć

 

2.1. Uczestnikiem zajęć może zostać każda osoba pełnoletnia, która wypełni kwestionariusz zdrowotny oraz nie posiada medycznych przeciwwskazań do uprawiania sportu. W przypadku osób ze zdiagnozowanymi chorobami utrudniającymi wysiłek fizyczny, zalecana jest konsultacja medyczna. Za kursanta studia uznaje się osobę posiadającą AKTUALNY karnet na zajęcia wymienione w grafiku.

2.2. W przypadku osób niepełnoletnich udział w zajęciach uzależniony jest od zgody opiekuna prawnego.

2.3.Udział w zajęciach możliwy jest po wykupieniu karnetu lub pojedynczego wejścia na poszczególne zajęcia: kurs pole dance (x1 lub x2 w tygodniu), zajęcia pole flow, stretching, zajęcia indywidualne, kalistenika, zorganizowany wieczór panieński lub też po uprzednim wpisaniu się na listę osób chętnych do udziału w zajęciach darmowych.

2.4. W zajęciach bezwzględny zakaz uczestnictwa mają osoby pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających oraz kobiety w ciąży i do 10. tygodnia po porodzie.

2.5. Dopuszczalny jest udział instruktorów pole dance z innych studio na zasadzie treningu indywidualnego. Jeżeli informacja o prowadzeniu zajęć zostanie zatajona, studio Verticats zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z uczestnikiem zajęć w trybie natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy za opłacone zajęcia.

 


3. Zapisy na zajęcia

 

3.1. Zapisy na zajęcia możliwe są: osobiście w studiu, telefonicznie pod numerem 534 99 22 22, internetowo.

3.2. Gwarancją rezerwacji miejsca jest:

 

opłata całości karnetu.

w przypadku internetowych lub telefonicznych zapisów wymagana jest przedpłata na konto: Verticats Berenika Nienadowska 64 1910 1048 2407 9523 7239 0001 (Deuche Bank), w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko, datę rozpoczęcia oraz godzinę zajęć, np. Katarzyna Nowak, 23.09, 17.00. To samo dotyczy karnetów z zajęciami dwa razy w tygodniu - opłaty należy dokonać jednorazowo, tj. nie ma możliwości opłaty połowy karnetu w dwa osobne dni.

 

W przypadku niezarejestrowania przelewu na koncie do 7. dni od zadeklarowanej daty jego wykonania, miejsce w grupie przepada. W takiej sytuacji konieczny może okazać się skan dokonania przelewu lub dokument potwierdzający przelew generowany przez stronę banku. Wówczas miejsce pozostaje zarezerwowane.

 


4. Uczestnictwo w zajęciach, odrabianie lub odwoływanie zajęć

 

4.1. Maksymalna ilość osób w grupie to 9. W przypadku zapełnienia się listy przed rozpoczęciem zajęć, grupa pozostaje zamknięta.

4.2. Verticats zastrzega sobie prawo do łączenia grup o podobnych poziomach, jeżeli zapisanych w nich jest mniej niż 6 osób.

4.3. Każdy karnet jest imienny i nie może zostać odstąpiony innej osobie. Taka sama zasada dotyczy pojedynczych zajęć. Każdy zgubiony karnet może zostać zastąpiony duplikatem za stosowną opłatą (10 zł).

4.4. Zajęcia trwają 55 minut. Rozpoczynają się o pełnych godzinach zegarowych.

4.5. W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania studia z minimum 5h wyprzedzeniem. Wówczas możliwe jest odrobienie zajęć w innej grupie o podobnym poziomie. W przypadku braku takiej informacji, studio traktuje godzinę jako spędzoną na sali, bez możliwości jej odrobienia oraz bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną lekcję.

4.6. W przypadku zapisania się na otwartą salę, tzw. OPEN POLE uczestnik zajęć także ma obowiązek poinformować studio o swojej nieobecności NAJPÓŹNIEJ 24h przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku braku takiej informacji, studio podczas kolejnej wizyty kursanta pobierze opłatę w wysokości 50 zł.

4.7. Nieobecność na zajęciach zgłaszamy bezpośrednio do studia Verticats, nie omawiamy tego indywidualnie z instruktorem.

4.8. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby z opłaconym w pełni karnetem.

4.9. W przypadku niedyspozycji instruktora studio może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia zajęć, bez uprzedniego informowania o tym uczestników danego kursu.

4.10. W sytuacjach losowych studio Verticats zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć. Wszystkie zajęcia, jakie miały odbyć się w tych terminach, zostają automatycznie przedłużone o tydzień. Jeżeli uczestnik z jakiegoś powodu nie będzie mógł w nich uczestniczyć, może odrobić zajęcia we wcześniej ustalonym ze studiem terminie.

4.11. W przypadku braku obecności na pierwszych zajęciach i nie poinformowaniu o tym studia, uczestnik ma obowiązek w terminie do 3. dni poinformować swoim dalszym udziale. Jeżeli tego nie zrobi, studio zastrzega sobie prawo do wykreślenia takiej osoby z listy bez zwrotu wpłaconych na poczet zajęć pieniędzy.

4.12. W dniu zajęć uczestnik ma całkowity zakaz używania kremów, olejków do ciała, balsamów, etc. Niezastosowanie się do tego podpunktu skuktować może wyproszeniem kursanta z zajęć. W takim przypadku pieniądze za niewykorzystane zajęcia nie będą zwracane.

4.13. Obowiązującym strojem na zajęciach jest: sportowy top, ew. koszulka z odkrytymi rękawami, krótkie spodenki, ew. getry. Na czas trwania zajęć uczestnik ma obowiązek zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby, mogące wpłynąć na jakość oraz bezpieczeństwo jego treningu, a także zniszczyć sprzęt, tj. długie kolczyki, łańcuszki, wszelkie bransoletki z metalowymi elementami, pierścionki, długie kolczyki w pępku, etc. Jeżeli kursant nie dostosuje się do tego zapisu i w wyniku tego zniszczy sprzęt znajdujący się na sali, zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany.xc

4.14. W przypadku niestosowania się do regulaminu, rażącego jego naruszania, utrudniania prowadzenia zajęć instruktorowi oraz uniemożliwiania udziału w zajęciach innym kursantom, studio zastrzega sobie możliwość do wyproszenia z zajęć oraz zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów.

4.15. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć w trakcie treningów jest możliwe za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia. Studio Verticats zastrzega sobie prawo do robienia dokumentacji fotograficznej w trakcie zajęć i umieszczania zdjęć w folderach na fanpage'u oraz stronie internetowej.

 


5. Cennik

 

5.1. Aktualne ceny za karnety oraz pojedyncze zajęcia są do wglądu w recepcji studia oraz na stronie internetowej Verticats.

5.2. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen karnetów oraz poszczególnych zajęć, z uprzednim minimum dwutygodniowym poinformowaniem o tym kursantów za pośrednictwem strony interentowej oraz fanpage'a.

 


6. Postanowienia końcowe

 

6.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.2. Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo, telefonicznie pod numer 534 99 22 22 lub osobiście w recepcji studia Verticats.

 

VERTICATS Szkoła Pole Dance Bereniki Nienadowskiej             Pl. Powstańców Śląskich 1/27        53-329 Wrocław          tel. 534 992 222